Voorwaarden tot gebruik - Schoolplaten.com

 

1. Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door voordat u onze Service gebruikt.

Definities

Voor de doeleinden van deze Algemene voorwaarden:

Erkenning

Dit zijn de Algemene voorwaarden voor het gebruik van deze Service. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Service.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van deze Algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van deze Algemene voorwaarden, heeft u geen toegang tot de Service.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is ook afhankelijk van Uw acceptatie van en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons privacybeleid beschrijft ons beleid en procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijke gegevens wanneer u de applicatie of de website gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Links naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar websites van derden of services die niet ons eigendom zijn of niet door ons beheerd worden.

We hebben heeft geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. Verder erkent en stemt u ermee in dat we niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking als u deze Algemene voorwaarden schendt.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Service te gebruiken.

Beperking van de aansprakelijkheid

Niettegenstaande eventuele schade die u zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid onder enige bepaling van deze voorwaarden en uw exclusieve verhaalsmogelijkheid voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat u daadwerkelijk heeft betaald via de service of 50 EUR als u niets via de Service hebt gekocht.

Voor zover maximaal is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zijn we in geen geval aansprakelijk voor welke speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade wegens gederfde winst, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met het gebruik of onvermogen om de Service te gebruiken, software van derden en / of hardware van derden die met de Service wordt gebruikt, of anders in verband met enige bepaling van deze voorwaarden), zelfs als we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als de remedie niet voldoet aan het essentiële doel.

Disclaimer "ZOALS ZE IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR"

De service wordt aan u geleverd "ZOALS ZE IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR" en met alle fouten en defecten zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, wijzen we namens onszelf en namens zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve licentiegevers en serviceproviders, uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, inclusief alle geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit handelsbetrekkingen, koersverloop, gebruik of handelspraktijken. Zonder beperking op het voorgaande, bieden we geen garantie of verbintenis, en geeft het geen enkele verklaring dat de Service aan uw vereisten zal voldoen, beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of met andere software, applicaties, systemen of services zal werken, zonder onderbreking, voldoen aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of vrij van fouten zijn of dat fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geven we enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten daarin opgenomen; (ii) dat de Service ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of valuta van alle informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, de servers, de inhoud of e-mails door ons verzonden vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Maar in een dergelijk geval worden de uitsluitingen en beperkingen die in deze sectie worden uiteengezet, zoveel mogelijk toegepast onder de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijk recht

De Belgische wetten zijn van toepassing op deze voorwaarden en uw gebruik van de service. Uw gebruik van de applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Geschillenbeslechting

Als u zich zorgen maakt over of een geschil hebt over de Service, gaat u ermee akkoord om eerst het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met ons.
Geschillen zullen worden beslecht door de Belgische wet. Alle partijen aanvaarden dat alle elektronische communicatie tussen hen de juridische kracht heeft van schriftelijk bewijs. Alleen de rechtbanken van Brugge in België zijn bevoegd om alle geschillen of meningsverschillen te beslechten.


Bijgevolg: 


- we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of onnauwkeurigheden in de gegevens van de website of storingen in het systeem.

- u mag de afbeeldingen op eigen risico gebruiken en blijft verantwoordelijk voor de naleving van copyrightregels op de afbeeldingen of enig ander materiaal.

- u stemt ermee in om ons niet aansprakelijk te stellen voor schade veroorzaakt door het gebruik van applicaties, websitemateriaal en afbeeldingen.

- onjuiste gegevens of fouten in de inhoud van de site geven u geen recht op financiële compensatie.

- we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of andere schade aan haar gebruikers of derden, veroorzaakt door nalatigheid of onachtzaamheid bij het verstrekken, samenstellen, samenstellen en interpreteren van informatie.

- we zijn niet aansprakelijk in geval van (tijdelijke) websitefouten .

- we kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor links naar websites die eigendom zijn van derden.

- we behouden ons het recht voor om op elk moment verbeteringen en / of wijzigingen aan te brengen aan de website.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, wordt deze bepaling gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling zoveel mogelijk te bereiken onder de toepasselijke wetgeving en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Vertalingen 

Deze algemene voorwaarden zijn mogelijk vertaald als we deze voor u beschikbaar hebben gesteld via onze service.

U stemt ermee in dat de originele Nederlandstalige tekst prevaleert in geval van een geschil. ( zoals gebracht op schoolplaten.com/copyright.php )

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. 

Door onze Service te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Service.

2. Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt het beleid toegelicht inzake het verzamelen en gebruiken van de gegevens die wij verzamelen wanneer u toegang hebt tot onze website (de “Dienst” of "Service"). Dit privacybeleid beschrijft uw privacyrechten en hoe u beschermd wordt door de privacywetgeving.

Door onze Dienst te gebruiken, stemt u in met de verzameling en het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. Gelieve geen gebruik te maken van onze Dienst als u niet instemt met de verzameling en het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Dit privacybeleid werd gemaakt met behulp van de Privacybeleid-generator van CookieScript.

We kunnen dit privacybeleid op elk gewenst moment wijzigen. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving gebeuren.

We zullen het bijgewerkte privacybeleid op onze website plaatsen.

Verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens

Gegevens die wij verzamelen

Wanneer u onze Dienst gebruikt, zal u gevraagd worden ons persoonsgegevens te verstrekken die gebruikt wordt om contact met u op te nemen of u te identificeren. We verzamelende volgende gegevens:

De gebruiksgegevens omvatten het volgende:

Hoe verzamelen wij gegevens?

We verzamelen en ontvangen informatie van u op de volgende manier:

Uw informatie wordt bewaard tot 5 dag(en) nadat u uw account heeft opgezegd Uw gegevens kunnen langer bewaard worden voor rapportage of het bijhouden van gegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Gegevens die u niet persoonlijk identificeren, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

We kunnen uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Hoe delen we uw gegevens?

We delen uw informatie, indien van toepassing, in de volgende situaties:

Delen met derde partijen

Elke derde partij met wie wij uw informatie delen, moet het doel bekendmaken waarvoor ze uw informatie willen gebruiken. Ze mogen uw informatie alleen bewaren voor de duur die bij de aanvraag of ontvangst van die informatie is meegedeeld. De externe dienstverlener mag uw persoonlijke informatie niet verder verzamelen, verkopen of gebruiken, behalve wanneer dat nodig is om het aangegeven doel te bereiken.

Uw gegevens kunnen aan een derde partij worden doorgegeven om onder meer de volgende redenen:

Als u ervoor kiest om dergelijke gegevens te verstrekken tijdens de registratie of op een andere manier, geeft u ons toestemming om die informatie te gebruiken, te delen en op te slaan op een manier die in overeenstemming is met dit privacybeleid.

Uw gegevens kunnen om bijkomende redenen openbaar worden gemaakt, waaronder:

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Websites gebruiken cookies om de gebruikers te helpen om efficiënt te navigeren en bepaalde functies uit te voeren. Cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website mogen zonder uw toestemming geplaatst worden. Alle andere cookies moeten worden goedgekeurd voordat ze in de browser kunnen worden geplaatst.


Veiligheid

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. We maken gebruik van een reeks veiligheidsmaatregelen om het misbruik, het verlies of de wijziging te voorkomen van de gegevens die u ons hebt gegeven. Omdat we de veiligheid van de door u verstrekte gegevens echter niet kunnen garanderen, dient u op eigen risico toegang te krijgen tot onze dienst.

We zijn niet verantwoordelijk voor de werking van websites die door derden worden beheerd of uw interacties met dergelijke websites. Wanneer u deze website verlaat, raden we u aan de privacypraktijken van andere websites die u bezoekt te bekijken en de geschiktheid van die praktijken te bepalen.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Naam: Colorpix

Adres: Oude Molenstraat 13, 8400 Oostende, België

E-mail: [email protected]

Website: https://schoolplaten.com


3. Auteursrecht

Deze site is een verzameling van verschillende soorten afbeeldingen, die elk specifieke gebruiksvoorwaarden hebben.

Er zijn beperkingen op het gebruik van de meeste afbeeldingen. Wees voorzichtig en bestudeer de voorwaarden die op elke bron van toepassing zijn.

Afbeeldingen ontwikkeld voor deze site.

Deze afbeeldingen worden gemarkeerd met de toeschrijving:

© edupics.com, © schoolplaten.com of © colorpix.be.

De gebruiker is vrij om:

- gebruik de inhoud voor persoonlijke of educatieve doeleinden.

Onder de volgende voorwaarden:

De inhoud mag niet op een andere website worden aangeboden.

commercieel:

U mag deze afbeelding niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Geen afgeleide werken.

U mag dit werk niet wijzigen, transformeren of erop voortbouwen.

- Van elk van de bovenstaande voorwaarden kan alleen worden afgeweken als u toestemming krijgt van de houder van het auteursrecht.

- Niets in deze licentie schaadt of beperkt de morele rechten van de auteur.

Inhoud Beschermd door sofam.be en internationale auteursrechten

Alle individuele illustraties in de applicatie zijn eigendom van schoolplaten.com of partners.

Afbeeldingen van andere sites

Afbeeldingen van andere sites zijn geclassificeerd in de volgende subcategorieën:

2.1 Afbeeldingen gebruikt met uitdrukkelijke toestemming van de oorspronkelijke sites.

Voor veel afbeeldingen is expliciete toestemming verkregen om ze op onze site te gebruiken. De auteursrechtvoorwaarden van de originele sites zijn van toepassing op deze afbeeldingen. Verdere vragen over het gebruik van deze afbeeldingen moeten worden gericht aan de respectieve eigenaars van deze afbeeldingen.

2.2 Afbeeldingen gebruikt in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van de oorspronkelijke site.

2.3 Openbare domeinbeelden

Eenmaal in het publieke domein geplaatst, kan het Werk door iedereen vrij worden gereproduceerd, gedistribueerd, overgedragen, gebruikt, gewijzigd, gebouwd of anderszins worden geëxploiteerd voor enig doel, commercieel of niet-commercieel, en op welke manier dan ook, met inbegrip van methoden die nog niet uitgevonden of bedacht.

Volledige tekst:

http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain

2.4 Afbeeldingen onder licentie van GNU License

"De GNU Free Documentation License geeft gebruikers het recht om een ​​werk te kopiëren, te herdistribueren en te wijzigen en vereist dat alle kopieën en afgeleiden beschikbaar zijn onder dezelfde licentie. Kopieën mogen ook commercieel worden verkocht, maar indien geproduceerd in grotere hoeveelheden (groter dan 100) dan moet het originele document of de broncode beschikbaar worden gesteld aan de ontvanger van het werk ... "

Volledige tekst:

http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License

2.5 Creative Commons-licenties

- Naamsvermelding

- Attribution-NoDerivs

- Attribution-NonCommercial-NoDerivs

- Attribution-NonCommercial

- Attribution-NonCommercial-ShareAlike

- Naamsvermelding-Gelijk delen

Volledige tekst:

http://creativecommons.org/licenses/

2.6 Afbeeldingen van illustratoren

Veel van de afbeeldingen op deze site zijn geproduceerd door externe illustratoren.

Deze afbeeldingen zijn expliciet gemarkeerd met de toeschrijving "Gebruikt met toestemming - copyright by name-of-the-illustrator".

De gebruiker is vrij om:

- het werk te gebruiken voor persoonlijke en educatieve doeleinden in de klas of op school.

De gebruiker mag niet:

- het werk publiceren op een andere website.

- het werk aanpassen

- het werk in welke vorm dan ook delen en / of verspreiden (behalve voor niet-commerciële, educatieve doeleinden op school)

- het werk gebruiken voor commerciële doeleinden.

Als een ander gebruik de voorkeur heeft, moet contact worden opgenomen met de illustrator


Gebruiksvoorwaarden Puzzelgeneratoren 

Puzzels gegenereerd met behulp van de puzzelgeneratoren vallen onder de volgende voorwaarden:

Je bent vrij om:

  • het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken

Onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de website waar het werk gegenereerd werd te vermelden of een link naar de website te plaatsen. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

  • NietCommercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij anders is overeengekomen.

Copyright schoolplaten.com